Právní ustanovení

Internetové stránky ING Bank N.V., jsou chráněny autorskými právy podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V ustanovení § 3 autorského zákona jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu. Podle ustanovení § 30 autorského zákona má uživatel internetových stránek http://www.ingbank.cz právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 autorského zákona.

Výše uvedená ustanovení nemají vliv na jednotlivé dohody mezi klientem a ING Bank vyplývající ze vzájemných právních vztahů, které upravují uveřejňování informací na internetových stránkách, změny těchto informací a jejich závaznost odlišně od údajů uvedených výše.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Klienti mají právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s ING Bank v souladu s § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím Finančního arbitra.

Klienti, kteří uzavřeli s ING Bank smlouvu on-line, mají také právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy, které mohou zahájit on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line.