Přihlásit  

Slovník investora

Akcie

Majetkový cenný papír reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (formou dividend), právo podílet se na rozhodování o chodu společnosti.

Akcionář

Částečný majitel společnosti. Vlastní její akcie.

Aktiva

Majetek společnosti / fondu.

Aktivní správa (active portfolio management)

Styl investičního řízení, kdy portfolio manažer s pomocí týmu analytiků určuje, jaké cenné papíry do portfolia fondu nakoupit a které naopak prodat s cílem dosáhnout vyššího výnosu než tržní index / benchmark fondu.

Opakem je pasivní správa, kdy fond (nejčastěji ETF fond) kopíruje vývoj tržního indexu / benchmarku. Pasivně spravovaný fond tím pádem nemůže nikdy překonat svůj benchmark. Výhodou jsou mnohem nižší průběžné poplatky než u aktivně spravovaných fondů.

Alokace aktiv

Rozložení portfolia fondu do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, hotovost) a dále například podle regionů, sektorů, typů dluhopisů nebo měn za účelem optimalizace rizika a výnosu. Alokace aktiv je prováděná na základě investiční strategie a rozhodnutí portfolio manažera fondu.

Averze k riziku

Chování konzervativních investorů, kteří se snaží snížit nejistotu, které jsou vystaveni při investování. Konzervativní investor není komfortní v situaci, kdy čelí nejistému výnosu a raději upřednostní předvídatelnější, i když nižší očekávaný, výnos. Upřednostní proto například státní dluhopis emitovaný vládou vyspělé země držený do splatnosti před akcií s vysokým očekávaným výnosem, ale možností ztráty části hodnoty investice.

Benchmark / tržní index

Benchmark nebo-li tržní index je koš cenných papírů reprezentující určitý trh. Slouží k měření výkonnosti tohoto trhu a může tak sloužit k porovnání s výkonností jednotlivých fondů a určení přidané hodnoty portfolio manažera fondu.

Váhou cenných papírů v indexu je většinou velikost společnosti na burze (tržní kapitalizace).

Např. S&P 500 je koš 500 největších akcií obchodovaných na americkém akciovém trhu.

Bonita

Schopnost emitenta dluhopisu plnit své závazky (vyplácet kupóny a nominální hodnotu při splatnosti).

Broker

Společnost, která umožňuje provádět (většinou burzovní) obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka.

Burza cenných papírů

Organizátor trhu, na kterém se střetávají volné peněžní prostředky investorů, kteří hledají výhodnější zhodnocení svých peněz než jakého mohou dosáhnout na účtu v bance se společnostmi, které chtějí získat kapitál (emitenti cenných papírů).

Burza je místo, kde investoři obchodují finanční nástroje. Reguluje účastníky trhu (především brokery a dealery) v tom, jak se na burze mohou chovat a reguluje společnosti, které na burze upisují cenné papíry – požaduje po nich splnění určitých podmínek a zveřejňování finančních výkazů.

Cena podílového fondu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů se používá zkratka NAV (Net Asset Value) neboli čistá hodnota aktiv na jeden podílový list.

Cena stanovena jako podíl celkové čisté hodnoty aktiv fondu a celkového počtu vydaných podílových listů. Čistá hodnota aktiv fondu je každý den navyšována/snižována o nárůst/pokles ceny podkladových cenných papírů a snížena o půběžné poplatky naakumulované od předcházejícího pracovního dne.

Cenný papír (CP)

Cenný papír je obchodovatelné finanční aktivum. Záznam v evidenci, se kterým je svázán právní nárok investora (vlastníka cenného papíru) vůči emitentovi CP. 

Může se jednat o:

 • Dluhové cenné papíry (různé formy dluhopisů)
 • Majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy)
 • Deriváty (forwardy, futures, swapy a opce)

Pro dluhové i majetkové cenné papíry je typické, že jich emitent vydává velké množství a cenné papíry stejné emise jsou mezi sebou zaměnitelné.

Čtvrtletní / pololetní zpráva

Neauditovaný dokument vyžadovaný regulátorem veřejně obchodovaných společností, podávající zprávu o finančních výsledcích za uplynulé čtvrtletí (americké společnosti) nebo půl roku (evropské společnosti a podílové fondy) a upozorňující na významné změny nebo skutečnosti v daném období.

Deflace

Pokles cenové hladiny, opak inflace

Den ocenění (trade day)

Den, ke kterému je vypočítána cena podílového fondu.

Depozitář

Depozitář vede evidenci podílových listů a všech podkladových aktiv fondu (cenných papírů i peněžních prostředků) a zabraňuje tak jejich zpronevěření. Průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem, zda jsou dodržovány zákonné i statutem dané investiční limity

Derivát

Finanční kontrakt, jejíž hodnota se mění na základě změn ceny podkladového aktiva (nejčastěji jiného cenné papíru, komodity nebo indexu) a dalších vlivů (pohybu úrokových sazeb, časem). Je to termínový obchod s rozdílným okamžikem mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Základními typy jsou futures, forwardy, swapy a opce.

Diverzifikace

Diverzifikace je rozložení rizika. Lze jí omezit riziko, že nepříznivý vývoj ceny jednoho cenného papíru nebo například určitého regionu nebo sektoru vážně ovlivní hodnotu celého portfolia klienta.

 1. V rámci jednoho podílového fondu jsou investice rozmístěny mezi cenné papíry různých emitentů podnikajících v různých odvětvích a/nebo regionech.
 2. V rámci portfolia investora jsou investice rozmístěny např. do několika podílových fondů s jiným zaměřením - akciové / dluhopisové fondy a v rámci akciových fondů do globálních fondů nebo akciových fondů zaměřujících se na různé regiony/odvětví, v rámci dluhopisových fondů do agregátních dluhopisových fondů nebo do fondů specializujících se na různé typy dluhopisů (státní/korporátní, investičního stupně / s vysokým výnosem).
Dividenda

Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii vyplacený akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů. Dividendy jsou nejčastěji vypláceny čtvrtletně nebo pololetně.

Publikované cenové akciové indexy většinou nezahrnují silný pozitivní vliv dividend na celkovou výnosnost investice. Například průměrný dividendový výnos indexu 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností S&P 500 je 2 % ročně.

Akciová společnost má dvě možnosti jak vracet kapitál akcionářům:

 1. Formou dividend
 2. Formou odkupu vlastních akcií (share buyback)
Dlouhá a krátká pozice
Dlouhá pozice: Investor koupí cenný papír a profituje tak z růstu jeho ceny.
Krátká pozice: Investor si cenný papír v jeden okamžik:
 1. půjčí (za což platí úrok) a
 2. prodá ho,
aby ho v budoucnosti mohl koupit levněji, splatit půjčku a vydělat tak na poklesu jeho ceny.

Investor v krátké pozici musí platit všechny dividendy a úroky vyplácené daným cenným papírem.

Krátké pozice jsou v některých ING Podílových fondech používány především u měnových pozic a jako zajištění (hedging).

Dluhopis

Dluhový cenný papír, na kterém se emitent (dlužník) zavazuje vyplácet investorovi (věřiteli) v pravidelných intervalech kupónový výnos a při splatnosti splatit nominální hodnotu (vypůjčenou částku).

Doporučený investiční horizont

Minimální časové období, po němž můžeme u daného investičního instrumentu s významnou mírou pravděpodobnosti očekávat dosažení předpokládaného výnosu. Doporučujeme investovat minimálně na stejný počet let jako je hodnota rizikové třídy fondu. Optimální investiční horizont je ale vždy vyšší.

Durace

Vyjadřuje přibližnou citlivost ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb - procentní změnu tržní ceny dluhopisu při změně výnosu do splatnosti o 1 %. Měří se průměrnou dobou, jež je potřebná k tomu, aby investor obdržel zpět počáteční investici do dluhopisu (aby se vyrovnaly peněžní toky z dluhopisu se zaplacenou tržní cenou). Je proto vždy nižší než doba do splatnosti.

Čím vyšší durace, tím vyšší je potenciální ztráta z nárůstu tržních úrokových sazeb, ale i potenciální zisk z jejich poklesu.

Emise

Emise je proces nabídky nových cenných papírů k financování podnikání. Společnost tak může emitovat nové akcie nebo dluhopisy výměnou za finanční prostředky investorů.

Ve velké většině případů společnosti používají prostředníka, nejčastěji investiční banku, která za poplatek zajistí upsání určitého objemu akcií nebo dluhopisů u svých klientů.

Emitent

Společnost vydávající cenné papíry.

Financování firem

3 nejčastějšími způsoby financování firem jsou:

 1. Emise akcií
 2. Emise dluhopisů
 3. Bankovní úvěr
Fond fondů

Fond, který investuje do podílových listů jiných fondů. Výhodou fondu fondů je mnohem silnější diverzifikace, protože investuje nepřímo často do stovek až tisíců cenných papírů. Nevýhodou jsou vyšší průběžné poplatky v porovnání se starndardním fondem.

Hedging

Vytvoření investiční pozice za účelem kompenzace ztrát nebo zisků určité investice. Zajištění rizika nemusí být stoprocentní. K zajištění pozic v portfoliích podílových fondů se nejčastěji používají finanční deriváty (swapy, futures a forwardy) nebo krátké pozice v cenných papírech.

Např. některé z dluhopisových fondů z nabídky ING Podílových fondů zajišťují riziko pohybu úrokových sazeb tak, že za cenu nižších výnosů do splatnosti uměle snižují duraci portfolia.

Investiční horizont

Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. Předpokládá se, že nejpozději po uplynutí této doby investice prodáte, protože budete potřebovat své peníze zpět a použijete je k jinému účelu.

Svůj investiční horizont minimálně jednou ročně revidujte.

Investiční limity

Určují minimální nebo maximální hranice pro investování do cenných papírů určitého typu nebo z určitého regionu. Jsou stanoveny v prospektu neboli statutu fondu a jejich dodržování kontroluje depozitář.

Investiční společnost

Firma, která za poplatek investuje sdružené prostředky drobných investorů do fondů.

Existují dva typy fondů: otevřený a uzavřený.

ISIN

International Security Identification Number. Mezinárodní identifikační kód složený ze 2 písmen a 10 číslic, který jasně definuje konkrétní cenný papír.

První dvě písmena určují zemi, kde je cenný papír registrovaný. Všechny fondy z nabídky ING Podílových fondů jsou registrované v Lucembursku (ISIN začíná LU...), a to především z daňových důvodů. Vzhledem k příhodnému regulatornímu prostředí, podnikatelskému zázemí i nízkému daňovému zatížení je Lucembursko evropským centrem fondového podnikání. Podílové fondy registrované v České republice (ISIN začíná CZ...) nejsou pro investory daňově výhodné.

Kapitalizační cenný papír a reinvestice

Fond může být nabízený v:

 • distribuční (neboli dividendové) třídě a/nebo
 • kapitalizační třídě.

Distribuční třída fondu přijaté dividendy a kupóny z podkladových aktiv vyplácí formou dividend svým podílníkům, zatímco dividendy a kupóny podkladových aktiv kapitalizační třídy fondu navyšují jeho cenu - jsou dále reinvestovány do portfolia. Reinvestice je využití dividend, úroků nebo kapitálových zisků ze stávající investice pro nákup dalších investic.

Zatímco dividendy vyplácené distribuční třídou fondu vždy jako investor fyzická osoba zdaníte srážkovou daní 15 %, danění reinvestovaných dividend kapitalizační třídy fondu se úplně vyhnete, pokud podílové listy prodáte až za 3 a více let od jejich nabytí. Nákup fondů vyplácejících dividendy retailovými investory, kteří daní své příjmy dle českého práva, tak v České republice postrádá smysl. Více informací v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Kapitálový výnos

Rozdíl mezi aktuální (tržní) cenou cenného papíru a jeho původní nákupní cenou.

Kolektivní investování

Forma společného podnikání, kdy jsou úspory svěřeny profesionálnímu správci, který shromažďuje peníze od velkého okruhu osob a ty pak používá ke koupi cenných papírů nebo je ukládá na účty u bank.

Výhody kolektivního investování:

 • snížení rizika jeho rozložením do většího množství cenných papírů než jakého může dosáhnout běžný investor
 • profesionální správa svěřených prostředků
 • neomezené investiční možnosti - investování do neveřejných emisí cenných papírů, obchodování mimo burzy, investování na těžce dostupných trzích
Konvertibilní dluhopis (convertible bond)
Dluhopis s opcí umožňující vyměnit dluhopis za předem daný počet akcií. Tato výměna se vyplatí, pokud je při splatnosti cena akcií vyšší než nominální hodnota dluhopisu. Jedná se o tzv. hybridní cenný papír (na pomezí akcií a dluhopisů).
Emitenti preferují emise konvertibiliních dluhopisů v případě, že jsou jejich akcie pro investory atraktivní (investoři jsou za ně ochotní dobře zaplatit), ale jimi vydávané dluhopisy mají relativně nízký kreditní rating. Výsledkem je snížení velikosti vyplácených kupónů, tj. nižší úrokové náklady pro emitenta. Konvertibilní dluhopisy hojně používá pro své financování například Tesla nebo Booking Holdings.
Kreditní rating

Dluhopisy mají rating podle relativní pravděpodobnosti defaultu (bankrotu) emitenta. Čím vyšší pravděpodobnost bankrotu, tím vyšší požaduje investor výnos do splatnosti.

Pokles v ratingu většinou zapříčiní odpovídající pokles ceny dluhopisu.

  Rating
Dluhopisy investičního stupně (investment grade)                AAA               
AA
A
BBB
Dluhopisy s vysokým výnosem (high yield) BB
B
CCC
CC
C
D
Bez ratingu

Rating vydávají nezávislé ratingové agentury. Tři nejznámější jsou Moody‘s, Standard & Poor‘s a Fitch. Dluhopisy bez ratingu jsou minoritní záležitostí, protože emitent dluhopisů bez ratingu musí investorovi zaplatit vyšší výnos. Emitent totiž přenáší náklady o prověření bonity emitenta na investora a okruh investorů je tak značně omezený.

Kupónový výnos

Dluhopis zpravidla nese fixní nebo variabilní kupón, který vyplácí nejčastěji pololetně svým věřitelům. Výjimkou jsou diskontované bezkupónové dluhopisy (zero bond).

Fixní kupónová sazba je v procentech nominální hodnoty a až do splatnosti dluhopisu se nemění. Např. 5,2 % p. a. Nevyplatí se, pokud má dluhopis vysokou duraci a očekává se růst úrokových sazeb.

Variabilní kupónová sazba je navázaný na nějaký index, nejčastěji na úrokové sazby nebo míru inflace. Např. USD LIBOR 3M + 2,4 % p. a. Výhodou je nízká citlivost na změnu úrokových sazeb (při růstu úrokových sazeb roste i průběžný výnos). Málo používané, využívají především finanční instituce.

Likvidita

A) Z pohledu firmy: Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků.

B) Z pohledu obchodování na finančních trzích: Schopnost prodat cenný papír s minimálním poklesem tržní ceny. Čím vyšší je transakční objem, tím vyšší je zpravidla likvidita. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Lombardní sazba

Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.

Morningstar rating

V měsíčních informačních listech našich fondů často naleznete informaci o ratingu od nezávislé agentury Morningstar. Rating může mít jenom fond s alespoň 3-letou historií.

Morningstar hodnotí podílové fondy jednou až pěti hvězdičkami v závislosti na tom, jak dobře si vedly (po zohlednění rizika) v porovnání s fondy se stejným zaměřením. Určují tak, jak dobře si fond vedl v porovnání s konkurencí. Rating je objektivní, protože se jedná o matematický výpočet postavený na minulé výkonnosti.

Fond s 5 hvězdičkami je v top 10 % fondů, fond se 4 hvězdičkami v dalších 22,5 % nejlepších fondů a nejširší je 3-hvězdičková kategorie, kde je 35 % všech hodnocených fondů.

Nejvýznamnější rizika investování do podílových fondů*

§Tržní riziko – Kolísání cen finančních nástrojů vlivem makroekonomické a politické situace (měnové a fiskální politiky). V širším vyjádření v sobě zahrnuje všechny ostatní typy rizik.

§Úrokové riziko – Změna výše úrokových sazeb na jednotlivých měnách ovlivňuje ceny akcií i dluhopisů. Při snižování úrokových sazeb ceny rostou a při zvyšování klesají, protože investoři požadují vyšší výnos.

§Kreditní/Úvěrové riziko – Riziko nesplácení emitovaných dluhopisů. Měřeno kreditním ratingem AAA-D. Dluhopisy s vysokým výnosem (high yield) nesou vyšší výnos, ale i vyšší riziko než dluhopisy investičního stupně (investment grade).

§Měnové riziko – Kolísání měnového kurzu mění hodnotu investice. Možnost značného snížení prostřednictvím měnového zajištění.

a)Pohyb měnového kurzu měna investora vs referenční měna fondu

b)Pohyb měnového kurzu referenční měna fondu vs měny cenných papírů v portfoliu

§Riziko likvidity – Nemožnost prodat/nakoupit cenný papír za tržní hodnotu, protože na trhu není dostatečná poptávka/nabídka. Největší u malých emitentů (small-cap), na malých trzích (např. Burza cenných papírů Praha) nebo při nepříznivých tržních podmínkách.

§Rizika spojená s investováním na rozvíjejících se trzích – Rozvíjející se trhy jsou většinou volatilnější a méně likvidní než finanční trhy vyspělých zemí. Důvody jsou například méně vyvinutá infrastruktura, méně vyspělá regulace (včetně účetních standardů a auditu), vyšší podíl retailových vs institucionálních tržních účastníků (emoce vs analýza hodnoty), menší tržní kapitalizace emitentů, vyšší volatilita měnových kurzů, větší politická a ekonomická rizika.

§Riziko koncentrace – Nedostatečná diverzifikace z titulu menšího množství cenných papírů v portfoliu fondu a/nebo nedostatečně diverzifikované portfolio (regionálně, sektorově a z hlediska tržní kapitalizace).

*Nejedná se o plný výčet rizik. Více o rizicích se můžete dozvědět v prospektu fondu a v Produktových podmínkách pro ING Podílové fondy.

Nominální hodnota

Jmenovitá hodnota uvedená na cenném papíru, může se lišit od jeho tržní ceny.

Odkup akcií (share buyback)

Akciová společnost může skupovat své vlastní akcie a ty následně rušit. Docílí tak vyšší hodnoty menšího počtu stále obchodovatelných akcií (např. vyšší zisk na akcii).

Výhoda odkupů akcií je ve větší flexibilitě narozdíl od dividend, které se většina akciových společností snaží udržet v stabilní nebo mírně rostoucí výši. Společnost tak může měnit výši odkupů akcií v závislosti na tom, kolik právě vydělává (jak silný je cash flow) nebo v závislosti na vlastní ceně akcií (za stejný objem peněz může zrušit větší počet levnějších akcií, což je výhodnější pro akcionáře).

Akciová společnost má dvě možnosti jak vracet kapitál akcionářům:

 1. Formou dividend
 2. Formou odkupu vlastních akcií (share buyback)
Ongoing Charges Fee (OCF)

OCF vyjadřují celkovou výši poplatků vztahující se ke správě konkrétního fondu, které jsou požadovány statutem konkrétního fondu (uvedeného v  Prospektu fondu) a povoleny lokálními právními předpisy a regulátorem. Číslo celkové výše poplatků je vypočítáno jako souhrn všech příslušných plateb provedených v průběhu určitého období. OCF zahrnují TER a další náklady, které se do TER nezapočítávají.
Pozn.: V Klíčových informacích pro investory NN fondů je pod pojmem „správcovský poplatek" myšleno „Ongoing Charges"

Opce

Právo (nikoli povinnost) koupit (tzv. call opce) nebo prodat (put opce) konkrétní množství dané akcie, komodity, měny, indexu nebo dluhu za specifickou cenu. Pro akciové opce se obvykle používá 100  akcií. Jiný název: opční smlouva.

Otevřený podílový fond (OPF)

Podílový fond, u  kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni obchodu. Všechny ING Podílové fondy jsou otevřené a obchodují se denně.

Pasivní správa

Styl investičního řízení, jehož cílem je dosáhnout výkonnosti odpovídající výkonu trhu nebo indexu.

P/E Ratio

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a  čistým ziskem na akcii (earnigns). Nejčastější měřítko toho, jak drahá je příslušná akcie. Odpovídá kapitalizaci akcie vydělené jejím ziskem po zdanění za 12ti měsíční období.

Peněžní trh

Dluhopisy se splatností do 1 roku a peníze uložené v bankách nebo u depozitáře

Podílový fond

Podílový fond je řízený investiční společností, která sdružuje peníze od podílníků (či akcionářů) a investuje je do skupiny aktiv v souladu s předem stanovenými pravidly. Výhodou je diverzifikace a profesionální řízení aktiv.

Právní subjekt, který shromažďuje cenné papíry a peněžní zdroje investované do podílových listů v souladu s předem stanovenou a nezměnitelnou investiční strategií fondu.

Portfolio

Koš cenných papírů (investic) vlastněných investorem. Investoři by se měli snažit složit si portfolio (vybrat cenné papíry a určit jejich zastoupení v portfoliu) tak, aby dosáhli svých investičních cílů a co nejlepšího poměru mezi očekávaným výnosem a rizikem.

Prospekt / statut

Prospekt neboli statut je právní dokument, který je vyžadovaný zákonem a regulátorem finančního trhu. Obsahuje popis veřejně nabízených cenných papírů jako jsou akcie, dluhopisy nebo podílové fondy včetně podílových listů. Vysvětluje podmínky, investiční limity, způsob řízení, rizika investování, způsob prodeje, způsob stanovování poplatků a obsahuje údaje o emitentovi a nabízených cenných papírech. Účelem prospektu je pomoci investorům učinit informované investiční rozhodnutí.

Repo
Repo (repurchase agreement)  spočívá v tom, že jedna strana prodá druhé cenné papíry (např. státní dluhopisy) s tím, že se je zaváže splatit v určitý den za vyšší cenu. Cenné papíry slouží jako kolaterál.

Repa často používají centrální banky (dluží a platí úrok). V ČR reverzní repo (banka dluží ČNB a platí jí úrok pokud potřebuje likviditu).

Repo sazba je základní nástroj ČNB pro regulaci tržních úrokových sazeb.

Rozvíjející se země (emerging markets)

Země, která zatím nemá všechny charakteristiky vyspělých zemí. Země má nízké HDP na jednoho obyvatele v porovnání s vyspělými zeměmi, ale má již funkční burzu cenných papírů. Nejvěšími rozvíjejícími se ekonomikami jsou tzv. BRIC země – Brazílie, Rusko, Indie a Čína.

Pozn.: Termín frontier markets se používá pro rozvíjející se země s menšími, rizikovějšími a méně likvidními kapitálovými trhy než emerging markets.

Metodika různých investiční společností a nadnárodních uskupení je různá a proto některé společnosti publikující vlastní tržní indexy stále řadí země jako je Česká republika, Taiwan nebo Jižní Korea mezi rozvíjející se země.

Řízení peněz

Proces zhodnocování peněž, včetně investování, rozpočtování, bankovních služeb a daní, nazývaný také portfolio management nebo investiční management

Sektorový fond

Podílový fond, který investuje převážně nebo zcela do jednoho odvětví.

Splatnost dluhopisu

Dluhopisy se nejčastěji emitují se splatností v řádu několika let. Ve splatnosti investor obdrží od emitenta poslední vyplacený kupón a nominální hodnotu dluhopisu. Čím kratší je splatnost, tím nižší je riziko nesplacení dluhopisu (menší riziko, že se finanční podmínky emitenta zhorší natolik, aby se dostal do insolvence) a tím nižší je i volatilita ceny dluhopisu.

Total Expense Ratio (TER)

TER vyjadřuje poměr hrubých nákladů vztahující se ke správě konkrétního fondu vůči jeho průměrné čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value) za určité časové období. TER se skládá ze správcovského poplatku (Mangement Fee), administrativních nákladů (Service Fee) a daně z úpisu (Subscription Tax).

Tržní cena

Poslední známá cena, za kterou se provedla (nejčastěji) burzovní transakce.

U cenných papírů obchodovaných na kusy (akcie, podílové fondy atd.) se cena udává v měně cenného papíru, zatímco u dluhopisů se udává v procentech z nominální hodnoty dluhopisu. Dluhopisy se mohou obchodovat s prémií nebo diskontem podle toho, jestli je jejich cena vyšší nebo nižší než 100%.

Tržní riziko

Riziko, které je obvyklé u příslušné skupiny aktiv nebo pasiv.

Třídy aktiv

Různé kategorie finančních aktiv jako například akcie, dluhopisy (resp. pevně úročené nástroje), nemovitosti a hotovost.

Tvrdá měna (hard currency)

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí mohou být emitovány v tzv. tvrdé měně (hard currency - USD, EUR, GBP, CHF, JPY) nebo v tzv. lokální měně (local currency) emitující země.

Úroková citlivost dluhopisů

Ceny dluhopisů a jejich výnos do splatnosti mají inverzní vztah. Při vzrůstu tržních úrokových sazeb klesá cena dluhopisů, protože dluhopisy musí nabídnout vyšší výnos do splatnosti a naopak.

Při růstu tržních úrokových sazeb, kterému se ihned přizpůsobí kupónový výnos nově emitovaných dluhopisů, se u dluhopisů obchodovaných na sekundárních trzích očekává vyšší výnos do splatnosti. O dluhopisy s nižším výnosem do splatnosti přestává být takový zájem a jejich cena klesá. Opačný scénář následuje při snížení úrokových sazeb.

Volatilita (anualizovaná)

Riziko, kolísavost kursu cenného papíru. Měří standardní roční odchylku postupných výnosů fondu. Vysoká volatilita indikuje vysoké riziko.

Výkonnost fondu

Míra zhodnocení majetku fondu (tj. investice investora ve fondu).Výkonnost fondu ukazuje procentuální změnu čistého obchodního jmění fondu mezi dvěma daty a je měřená po odečtení správcovského poplatku. (Je důležitým indikátorem kvality správy fondu, ale neříká nic o případném riziku investice.)

Výnos

Výnos pevně úročených aktiv ukazuje roční cash flow z tohoto aktiva jako procento tržní ceny. Pro fondy dluhopisů je výnos obvykle kalkulován jako průměrný výnos vážený durací portfolia (aktiva).

Výnos do splatnosti

Výnos, který by byl realizován na dluhopisu nebo jiném pevně úročeném instrumentu, kdybychom dluhopis drželi až do jeho data splatnosti. Je vyšší než aktuální výnos, pokud se dluhopis prodává za diskont a  nižší než aktuální výnos, pokud se dluhopis prodává s prémií.

Výnos (1M/3M/1Y)

Zisk vytvořený z investice, obvykle vyjádřený procentem z investované částky.

Výnosová křivka

Křivka, která ukazuje vztah mezi výnosy a daty splatnosti podobné skupiny dluhopisů, obvykle státních dluhopisů v určitém časovém okamžiku.

YTD

Year-to-date – od  začátku roku do dnešního data.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.