Přihlásit  

Slovník investora

Akcie

Majetkový cenný papír reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (formou dividend), právo podílet se na rozhodování o chodu společnosti.

Akcionář

Částečný majitel společnosti. Vlastní její akcie.

Aktiva

Majetek společnosti nebo fondu.

Aktivní a pasivní správa (active and passive portfolio management)

Styl investičního řízení, kdy portfolio manažer s pomocí týmu analytiků určuje, jaké cenné papíry do portfolia fondu nakoupit a které naopak prodat s cílem dosáhnout vyššího výnosu než tržní index / benchmark fondu.

Opakem je pasivní správa, kdy fond (nejčastěji ETF fond) kopíruje vývoj tržního indexu / benchmarku. Pasivně spravovaný fond tím pádem nemůže nikdy překonat svůj benchmark. Výhodou jsou mnohem nižší průběžné poplatky než u aktivně spravovaných fondů.

Alokace aktiv

Rozložení portfolia fondu do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, hotovost) a dále například podle regionů, sektorů, typů dluhopisů nebo měn za účelem optimalizace rizika a výnosu. Alokace aktiv je prováděná na základě investiční strategie a rozhodnutí portfolio manažera fondu.

Averze k riziku

Chování konzervativních investorů, kteří se snaží snížit nejistotu, které jsou vystaveni při investování. Konzervativní investor není komfortní v situaci, kdy čelí nejistému výnosu a raději upřednostní předvídatelnější, i když nižší očekávaný, výnos. Upřednostní proto například státní dluhopis emitovaný vládou vyspělé země držený do splatnosti před akcií s vysokým očekávaným výnosem, ale možností ztráty části hodnoty investice.

Benchmark / tržní index

Benchmark neboli tržní index je koš cenných papírů reprezentující určitý trh. Slouží k měření výkonnosti tohoto trhu a může tak sloužit k porovnání s výkonností jednotlivých fondů a určení přidané hodnoty portfolio manažera fondu.

Váhou cenných papírů v indexu je většinou velikost společnosti na burze (tržní kapitalizace).

Např. S&P 500 je koš 500 největších akcií obchodovaných na americkém akciovém trhu.

Bonita (u dluhopisu)

Schopnost emitenta dluhopisu plnit své závazky (vyplácet kupóny a nominální hodnotu při splatnosti).

Broker

Společnost, která umožňuje provádět (většinou burzovní) obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka.

Burza cenných papírů

Organizátor trhu, na kterém se střetávají volné peněžní prostředky investorů, kteří hledají výhodnější zhodnocení svých peněz než jakého mohou dosáhnout na účtu v bance se společnostmi, které chtějí získat kapitál (emitenti cenných papírů).

Burza je místo, kde investoři obchodují finanční nástroje. Reguluje účastníky trhu (především brokery a dealery) v tom, jak se na burze mohou chovat a reguluje společnosti, které na burze upisují cenné papíry – požaduje po nich splnění určitých podmínek a zveřejňování finančních výkazů.

Cena podílového fondu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů se používá zkratka NAV (Net Asset Value) neboli čistá hodnota aktiv na jeden podílový list.

Cena je stanovena jako podíl celkové čisté hodnoty aktiv fondu a celkového počtu vydaných podílových listů. Čistá hodnota aktiv fondu je každý den navyšována/snižována o nárůst/pokles ceny podkladových cenných papírů a snížena o průběžný poplatek naakumulovaný od předcházejícího pracovního dne.

Cenný papír (CP)

Cenný papír je obchodovatelné finanční aktivum. Záznam v evidenci, se kterým je svázán právní nárok investora (vlastníka cenného papíru) vůči emitentovi CP. 

Může se jednat o:

 • Dluhové cenné papíry (různé formy dluhopisů)
 • Majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy)
 • Deriváty (forwardy, futures, swapy a opce)

Pro dluhové i majetkové cenné papíry je typické, že jich emitent vydává velké množství a cenné papíry stejné emise jsou mezi sebou zaměnitelné.

Čtvrtletní / pololetní zpráva

Neauditovaný dokument vyžadovaný regulátorem veřejně obchodovaných společností, podávající zprávu o finančních výsledcích za uplynulé čtvrtletí (americké společnosti) nebo půl roku (evropské společnosti a podílové fondy) a upozorňující na významné změny nebo skutečnosti v daném období.

Deflace

Pokles cenové hladiny, opak inflace

Den ocenění (trade day)

Den, ke kterému je vypočítána cena podílového fondu.

Depozitář

Depozitář vede evidenci podílových listů a všech podkladových aktiv fondu (cenných papírů i peněžních prostředků) a zabraňuje tak jejich zpronevěření. Průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem, zda jsou dodržovány zákonné i statutem dané investiční limity

Derivát

Finanční kontrakt, jejíž hodnota se mění na základě změn ceny podkladového aktiva (nejčastěji jiného cenné papíru, komodity nebo indexu) a dalších vlivů (pohybu úrokových sazeb, časem). Je to termínový obchod s rozdílným okamžikem mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Základními typy jsou futures, forwardy, swapy a opce.

Distribuční a kapitalizační třída fondu

Fond může být nabízený v několika třídách, např.:

 • distribuční (dividendová)
 • kapitalizační (reinvestiční)

Distribuční třída fondu přijaté dividendy a kupóny z podkladových aktiv vyplácí formou dividend svým podílníkům.

Dividendy a kupóny podkladových aktiv kapitalizační třídy fondu jsou dále reinvestovány do portfolia fondu, navyšují tak jeho hodnotu (cenu). Reinvestice je tedy využití dividend, úroků nebo kapitálových zisků ze stávající investice pro nákup dalších investic.

Na dividendy vyplácené podílovým fondem se pro fyzické osoby podléhající zdanění v ČR vztahuje srážková daň ve výši 15 %, zatímco reinvestované dividendy zvyšují hodnotu fondu v plné výši.

V naší nabídce není žádný fond, který by aktuálně dividendu vyplácel.  

Diverzifikace rizika

Diverzifikace je rozložení rizika. Díky diverzifikaci lze omezit riziko, že nepříznivý vývoj ceny jednoho cenného papíru nebo například určitého regionu nebo sektoru vážně ovlivní hodnotu celého portfolia klienta.

 1. V rámci jednoho podílového fondu jsou investice rozmístěny mezi cenné papíry různých emitentů podnikajících v různých odvětvích a/nebo regionech.
 2. V rámci portfolia investora jsou investice rozmístěny např. do několika podílových fondů s jiným zaměřením – akciové/dluhopisové fondy. V rámci akciových fondů probíhá diverzifikace do globálních fondů nebo akciových fondů zaměřujících se na různé regiony nebo odvětví, v rámci dluhopisových fondů do agregátních dluhopisových fondů nebo do fondů specializujících se na různé typy dluhopisů (státní/korporátní, investičního stupně/s vysokým výnosem).
Dividenda

Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii vyplacený akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů. Dividendy jsou nejčastěji vypláceny čtvrtletně nebo pololetně.

Publikované cenové akciové indexy většinou nezahrnují silný pozitivní vliv dividend na celkovou výnosnost investice. Například průměrný dividendový výnos indexu 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností S&P 500 je 2 % ročně.

Akciová společnost má dvě možnosti jak vracet kapitál akcionářům:

 1. Formou dividend
 2. Formou odkupu vlastních akcií (share buyback)
Dlouhá a krátká pozice

Dlouhá pozice: Investor koupí cenný papír a profituje tak z růstu jeho ceny.

Krátká pozice: Investor si cenný papír v jeden okamžik půjčí, za což platí úrok, a zároveň ho prodá, aby ho v budoucnosti mohl koupit levněji. Profituje tak z poklesu jeho ceny.

Krátké pozice jsou v některých ING Podílových fondech používány především u měnových pozic a jako zajištění (Hedging).

Dluhopis

Dluhový cenný papír, u kterého se emitent (dlužník) zavazuje vyplácet investorovi (věřiteli) v pravidelných intervalech kupónový výnos a při splatnosti splatit nominální hodnotu (vypůjčenou částku).

Doporučený investiční horizont

Minimální časové období, po němž můžeme u daného investičního instrumentu s významnou mírou pravděpodobnosti očekávat dosažení předpokládaného výnosu. Doporučujeme investovat minimálně na stejný počet let jako je hodnota rizikové třídy fondu. Optimální investiční horizont je ale vždy vyšší.

Durace

Vyjadřuje přibližnou citlivost ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb – procentní změnu tržní ceny dluhopisu při změně výnosu do splatnosti o 1 %. Měří se průměrnou dobou, jež je potřebná k tomu, aby investor obdržel zpět počáteční investici do dluhopisu (aby se vyrovnaly peněžní toky z dluhopisu se zaplacenou tržní cenou). Je proto vždy nižší než doba do splatnosti.

Čím vyšší durace, tím vyšší je potenciální ztráta z nárůstu tržních úrokových sazeb, ale i potenciální zisk z jejich poklesu.

Emise

Emise je proces nabídky nových cenných papírů k financování podnikání. Společnost tak může emitovat nové akcie nebo dluhopisy výměnou za finanční prostředky investorů.

Ve velké většině případů společnosti používají prostředníka, nejčastěji investiční banku, která za poplatek zajistí upsání určitého objemu akcií nebo dluhopisů u svých klientů.

Emitent

Společnost vydávající cenné papíry.

Financování společností (firem)

Nejčastějšími způsoby financování jsou:

 1. Emise akcií
 2. Emise dluhopisů
 3. Bankovní úvěr
Fond fondů

Fond, který investuje do podílových listů jiných fondů. Výhodou fondu fondů je mnohem silnější diverzifikace, protože investuje nepřímo často do stovek až tisíců cenných papírů. Nevýhodou jsou vyšší průběžné poplatky v porovnání se standardním fondem.

Hedging

Vytvoření investiční pozice za účelem kompenzace ztrát nebo zisků určité investice. Zajištění rizika nemusí být stoprocentní. K zajištění pozic v portfoliích podílových fondů se nejčastěji používají finanční deriváty (swapy, futures a forwardy) nebo krátké pozice v cenných papírech.

Např. některé z dluhopisových fondů z nabídky ING Podílových fondů zajišťují riziko pohybu úrokových sazeb tak, že za cenu nižších výnosů do splatnosti uměle snižují duraci portfolia.

Investiční horizont

Investiční horizont je doba, na kterou plánujete své peníze zhodnocovat.
Svůj investiční horizont minimálně jednou ročně revidujte. Podívejte se také, jaký doporučujme investiční horizont u ING Podílových fondů.

Investiční limity

Určují minimální nebo maximální hranice pro investování do cenných papírů určitého typu nebo z určitého regionu. Jsou stanoveny v prospektu neboli statutu fondu a jejich dodržování kontroluje depozitář.

Investiční portfolio

Koš cenných papírů (investic) vlastněných investorem. Investoři by se měli snažit složit si portfolio (vybrat cenné papíry a určit jejich zastoupení v portfoliu) tak, aby dosáhli svých investičních cílů a co nejlepšího poměru mezi očekávaným výnosem a rizikem.

Investiční společnost

Společnost, která za poplatek investuje sdružené prostředky drobných investorů do fondů, a nabízí tak drobným investorům profesionální správu jejich peněžních prostředků.

Kapitálový výnos

Rozdíl mezi aktuální (tržní) cenou cenného papíru a jeho původní nákupní cenou.

Výnos, který realizujete při prodeji cenného papíru za cenu vyšší, než za kterou jste jej v minulosti koupili.

Kolektivní investování

Forma společného podnikání, kdy jsou peníze svěřeny profesionálnímu správci, který shromažďuje peníze od drobných investorů (podílníků). Tyto prostředky pak investuje do vybraných cenných papírů podle stanovených pravidel fondu.

Výhody kolektivního investování:

 • Snížení rizika jeho rozložením do většího množství cenných papírů – širší diverzifikace, než kdybyste investovali sami do jednotlivých cenných papírů.
 • Profesionální správa svěřených prostředků – nemusíte sami řešit, který cenný papír koupit a který prodat.
 • Neomezené investiční možnosti – investování do neveřejných emisí cenných papírů, obchodování mimo burzy, investování na těžce dostupných trzích.
Konvertibilní dluhopis (convertible bond)

Dluhopis s opcí umožňující vyměnit dluhopis za předem daný počet akcií. Tato výměna se vyplatí, pokud je při splatnosti cena akcií vyšší než nominální hodnota dluhopisu. Jedná se o tzv. hybridní cenný papír (na pomezí akcií a dluhopisů).

Emitenti preferují emise konvertibilních dluhopisů v případě, že jsou jejich akcie pro investory atraktivní (investoři jsou za ně ochotní dobře zaplatit), ale jimi vydávané dluhopisy mají relativně nízký kreditní rating. Výsledkem je snížení velikosti vyplácených kupónů, tj. nižší úrokové náklady pro emitenta. Konvertibilní dluhopisy hojně používá pro své financování například Tesla nebo Booking Holdings.

Kreditní rating

Dluhopisy mají přidělený rating podle relativní pravděpodobnosti defaultu (bankrotu) emitenta. Čím vyšší je pravděpodobnost nesplacení závazku emitenta, tím vyšší požaduje investor výnos do splatnosti.

Pokles v ratingu většinou zapříčiní odpovídající pokles ceny dluhopisu.

Pokles v ratingu většinou zapříčiní odpovídající pokles ceny dluhopisu.

  Rating
Dluhopisy investičního stupně (investment grade)                AAA               
AA
A
BBB
Dluhopisy s vysokým výnosem (high yield) BB
B
CCC
CC
C
D
Bez ratingu

Rating vydávají nezávislé ratingové agentury. Tři nejznámější jsou Moody‘s, Standard & Poor‘s a Fitch. Dluhopisy bez ratingu jsou minoritní záležitostí, protože emitent dluhopisů bez ratingu musí investorovi nabídnout vyšší výnos. Emitent totiž přenáší náklady o prověření bonity emitenta na investora a okruh investorů je tak značně omezený.

Kupónový výnos

Dluhopis zpravidla nese fixní nebo variabilní kupón, který vyplácí nejčastěji pololetně svým věřitelům. Výjimkou jsou diskontované bezkupónové dluhopisy (zero bond).

Fixní kupónová sazba je udávána v procentech nominální hodnoty a až do splatnosti dluhopisu se nemění. Např. 5,2 % p. a. Tento typ nemusí být pro investory výhodný, pokud má dluhopis vysokou duraci a očekává se růst úrokových sazeb.

Variabilní kupónová sazba je navázaná na určitý index, nejčastěji na úrokové sazby nebo míru inflace. Např. USD LIBOR 3M + 2,4 % p. a. Výhodou tohoto typu je nízká citlivost na změnu úrokových sazeb (při růstu úrokových sazeb roste i průběžný výnos). Jedná se o méně používaný typ, využívají jej především finanční instituce.

Likvidita

Z pohledu firmy: Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků.

Z pohledu obchodování na finančních trzích: Schopnost prodat cenný papír s minimálním poklesem tržní ceny. Čím vyšší je objem transakcí s daným cenným papírem, tím vyšší je zpravidla jeho likvidita. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Lombardní sazba

Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.

Mezinárodní identifikační kód (ISIN)

International Security Identification Number (ISIN) je kód složený ze 2 písmen a 10 číslic, který jasně definuje konkrétní cenný papír.

První dvě písmena určují zemi, kde je cenný papír registrovaný. Všechny fondy z nabídky ING Podílových fondů jsou registrované v Lucembursku (ISIN začíná písmeny LU...), a to především z daňových důvodů. Vzhledem k příhodnému regulatornímu prostředí, podnikatelskému zázemí i nízkému daňovému zatížení je Lucembursko evropským centrem fondového podnikání.

Morningstar rating

V měsíčních informačních listech našich fondů často naleznete informaci o ratingu od nezávislé agentury Morningstar. Rating může mít jenom fond s alespoň 3letou historií.

Morningstar hodnotí podílové fondy jednou až pěti hvězdičkami v závislosti na tom, jak dobře si vedly (po zohlednění rizika) v porovnání s fondy se stejným zaměřením. Určují tak, jak dobře si fond vedl v porovnání s konkurencí. Rating je objektivní, protože se jedná o matematický výpočet postavený na minulé výkonnosti.

Fond s 5 hvězdičkami je v top 10 % fondů, fond se 4 hvězdičkami v dalších 22,5 % nejlepších fondů a nejširší je 3-hvězdičková kategorie, kde je 35 % všech hodnocených fondů.

Nejvýznamnější rizika investování do podílových fondů*
 • Tržní riziko – Kolísání cen finančních nástrojů vlivem makroekonomické a politické situace (měnové a fiskální politiky). V širším vyjádření v sobě zahrnuje všechny ostatní typy rizik.
 • Úrokové riziko – Změna výše úrokových sazeb na jednotlivých měnách ovlivňuje ceny akcií i dluhopisů. Například ceny dluhopisů při snižování úrokových sazeb rostou a při zvyšování sazeb klesají. Pokud úrokové sazby rostou, investoři požadují od dluhopisů vyšší výnos.
 • Kreditní (úvěrové) riziko – Riziko nesplacení závazků z dluhopisů. Měřeno kreditním ratingem AAA-D. Dluhopisy s vysokým výnosem (high yield) nesou vyšší výnos, ale i vyšší riziko než dluhopisy investičního stupně (investment grade).
 • Měnové riziko – Kolísání měnového kurzu ovlivňuje hodnotu investice. Toto riziko je možné snížit prostřednictvím měnového zajištění.
 • Měnové riziko může vznikat v těchto situacích:
  a)    Při investování do podílových fondů v jiné měně, než je domácí měna investora (česká koruna).
  b)    V rámci portfolia fondu, který investuje do cizích měn. Toto riziko může řídit portfolio manažer fondu, který se snaží o dosažení co nejvyšší výkonnosti z různých měnových pozic v portfoliu fondu.
 • Riziko likvidity – Nemožnost prodat nebo koupit cenný papír za tržní hodnotu, protože na trhu není dostatečná poptávka nebo nabídka. Toto riziko je největší u malých emitentů (small-cap), na malých trzích (např. Burza cenných papírů Praha) nebo při nepříznivých tržních podmínkách.
 • Rizika spojená s investováním na rozvíjejících se trzích – Rozvíjející se trhy jsou většinou volatilnější a méně likvidní než finanční trhy vyspělých zemí. Důvody jsou například méně vyvinutá infrastruktura, méně vyspělá regulace (včetně účetních standardů a auditu), vyšší podíl retailových vs institucionálních tržních účastníků (emoce vs analýza hodnoty), menší tržní kapitalizace emitentů, vyšší volatilita měnových kurzů, větší politická a ekonomická rizika.
 • Riziko koncentrace – Nedostatečná diverzifikace z titulu menšího množství cenných papírů v portfoliu fondu a/nebo nedostatečně diverzifikované portfolio (regionálně, sektorově a z hlediska tržní kapitalizace).

Nejedná se o plný výčet rizik. Více o rizicích se můžete dozvědět v prospektu fondu a v Produktových podmínkách pro ING Podílové fondy.

Nominální hodnota

Jmenovitá hodnota uvedená na cenném papíru, může se lišit od jeho tržní ceny.

Odkup akcií (share buyback)

Akciová společnost může skupovat své vlastní akcie a ty následně rušit. Docílí tak vyšší hodnoty menšího počtu stále obchodovatelných akcií (např. vyšší zisk na akcii).

Výhoda odkupů akcií je ve větší flexibilitě narozdíl od dividend, které se většina akciových společností snaží udržet ve stabilní nebo mírně rostoucí výši. Společnost tak může měnit výši odkupů akcií v závislosti na tom, kolik právě vydělává (jak silný je cash flow) nebo v závislosti na vlastní ceně akcií (za stejný objem peněz může zrušit větší počet levnějších akcií, což je výhodnější pro akcionáře).

Akciová společnost má dvě možnosti jak vracet kapitál akcionářům:

 1. Formou dividend
 2. Formou odkupu vlastních akcií (share buyback)
Opce

Právo (nikoli povinnost) koupit (tzv. call opce) nebo prodat (put opce) konkrétní množství dané akcie, komodity, měny, indexu nebo dluhu za specifickou cenu. Pro akciové opce se obvykle používá 100  akcií. Jiný název: opční smlouva.

Otevřený podílový fond (OPF)

Podílový fond, u  kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni obchodu. Všechny ING Podílové fondy jsou otevřené a obchodují se denně.

P/E Ratio

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a  čistým ziskem na akcii (earnigns). Nejčastější měřítko toho, jak drahá je příslušná akcie. Odpovídá kapitalizaci akcie vydělené jejím ziskem po zdanění za 12měsíční období.

Peněžní trh

Je to část finančního trhu. Jedná se zejména o krátkodobé půjčky (nebo investice) se splatností do 1 roku.

Podílový fond

Podílový fond je řízený investiční společností, která sdružuje peníze od podílníků (či akcionářů) a investuje je do skupiny aktiv v souladu s předem stanovenými pravidly. Výhodou je diverzifikace a profesionální řízení aktiv.

Právní subjekt, který shromažďuje cenné papíry a peněžní zdroje investované do podílových listů v souladu s předem stanovenou a nezměnitelnou investiční strategií fondu.

Prospekt (statut)

Prospekt neboli statut je právní dokument, který je vyžadovaný zákonem a regulátorem finančního trhu. Obsahuje popis veřejně nabízených cenných papírů jako jsou akcie, dluhopisy nebo podílové fondy včetně podílových listů. Vysvětluje podmínky, investiční limity, způsob řízení, rizika investování, způsob prodeje, způsob stanovování poplatků a obsahuje údaje o emitentovi a nabízených cenných papírech. Účelem prospektu je pomoci investorům učinit informované investiční rozhodnutí.

Průběžný poplatek (Ongoing Charges Fee – OCF)

Průběžný poplatek je tvořen poplatkem za správu fondu a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, regulační poplatky atd.). Je plně započítaný v ceně fondu.

Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrná část ve výši 1/365 tohoto poplatku.

Poplatek za správu (Management Fee) tvoří velkou většinu průběžného poplatku. Jeho výše se liší podle typu fondu a je pevně stanovená Prospektem fondu, právně závazným dokumentem. Nejnižší je u fondů peněžního trhu a nejvyšší u fondů akciových. Výše průběžného poplatku se může postupem času mírně měnit především v závislosti na změnách velikosti fondu vlivem nákupů/odkupů a tržních pohybů.

Výši průběžného poplatku naleznete na internetových stránkách v detailu každého fondu.

Repo (Repurchase Agreement)

Repo spočívá v tom, že jedna strana prodá druhé straně cenné papíry (např. státní dluhopisy) s tím, že se je zaváže splatit v určitý den za vyšší cenu. CCenné papíry slouží jako kolaterál.

Repa často používají centrální banky (dluží a platí úrok). V ČR reverzní repo (banka dluží ČNB a platí jí úrok, pokud potřebuje likviditu). Více informací o hlavním měnovém nástroji naleznete na stránkách ČNB .

Rozvíjející se země (Emerging Markets)

Země, která zatím nemá všechny charakteristiky vyspělých zemí. Země má nízké HDP na jednoho obyvatele v porovnání s vyspělými zeměmi, ale má již funkční burzu cenných papírů. Největšími rozvíjejícími se ekonomikami jsou tzv. BRIC země – Brazílie, Rusko, Indie a Čína.

Pozn.: Termín frontier markets se používá pro rozvíjející se země s menšími, rizikovějšími a méně likvidními kapitálovými trhy než emerging markets.

Metodika různých investiční společností a nadnárodních uskupení je různá a proto některé společnosti publikující vlastní tržní indexy stále řadí země jako je Česká republika, Taiwan nebo Jižní Korea mezi rozvíjející se země.

Řízení peněz

Proces zhodnocování peněž, včetně investování, rozpočtování, bankovních služeb a daní, nazývaný také portfolio management nebo investiční management

Sektorový fond

Podílový fond, který investuje převážně nebo zcela do jednoho odvětví.

Splatnost dluhopisu

Dluhopisy se nejčastěji emitují se splatností v řádu několika let. V den splatnosti dluhopisu obdrží investor od emitenta poslední vyplacený kupón a nominální hodnotu dluhopisu. Čím kratší je splatnost, tím nižší je riziko nesplacení dluhopisu (menší riziko, že se finanční podmínky emitenta zhorší natolik, aby se dostal do insolvence) a tím nižší je i volatilita ceny dluhopisu.

Total Expense Ratio (TER)

TER vyjadřuje poměr hrubých nákladů vztahující se ke správě konkrétního fondu vůči jeho průměrné čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value) za určité časové období. TER se skládá ze správcovského poplatku (Mangement Fee), administrativních nákladů (Service Fee) a daně z úpisu (Subscription Tax).

Tržní cena

Poslední známá cena, za kterou se provedla (nejčastěji) burzovní transakce.

U cenných papírů obchodovaných na kusy (akcie, podílové fondy atd.) se cena udává v měně cenného papíru, zatímco u dluhopisů se udává v procentech z nominální hodnoty dluhopisu. Dluhopisy se mohou obchodovat s prémií nebo diskontem podle toho, jestli je jejich cena vyšší nebo nižší než 100%.

Tržní riziko

Riziko, které je obvyklé u příslušné skupiny aktiv nebo pasiv.  Více o nejvýznamnějších rizicích spojených s investováním.

Třídy aktiv

Různé kategorie finančních aktiv jako například akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost.

Tvrdá měna (hard currency)

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí mohou být emitovány v tzv. tvrdé měně (hard currency – USD, EUR, GBP, CHF, JPY) nebo v tzv. lokální měně (local currency) emitující země.

Úroková citlivost dluhopisů

Ceny dluhopisů a jejich výnos do splatnosti mají inverzní vztah. Při vzrůstu tržních úrokových sazeb klesá cena dluhopisů, protože dluhopisy musí nabídnout vyšší výnos do splatnosti a naopak.

Při růstu tržních úrokových sazeb, kterému se ihned přizpůsobí kupónový výnos nově emitovaných dluhopisů, se u dluhopisů obchodovaných na sekundárních trzích očekává vyšší výnos do splatnosti. O dluhopisy s nižším výnosem do splatnosti přestává být takový zájem a jejich cena klesá. Opačný scénář následuje při snížení úrokových sazeb.

Volatilita (anualizovaná)

Riziko, kolísavost kurzu (ceny) cenného papíru. Měří standardní roční odchylku postupných výnosů fondu. Vysoká volatilita indikuje vysoké riziko.

Výkonnost fondu

Míra zhodnocení majetku fondu (tj. investice investora ve fondu).Výkonnost fondu ukazuje procentuální změnu čistého obchodního jmění fondu mezi dvěma daty a je měřená po odečtení průběžného poplatku. Je důležitým indikátorem kvality správy fondu, ale neříká nic o případném riziku investice.

Výnos do splatnosti

Výnos, který by byl realizován na dluhopisu nebo jiném pevně úročeném instrumentu, kdybychom dluhopis drželi až do jeho data splatnosti. Výnos do splatnosti je vyšší než aktuální výnos, pokud se dluhopis prodává tzv. s diskontem (bezkupónové dluhopisy), a nižší než aktuální výnos, pokud se dluhopis prodává tzv. s prémií.

Výnos (1M/3M/1Y)

Zisk vytvořený z investice, obvykle vyjádřený procentem z investované částky. V případě 1M se jedná o měsíční výnos, 3M čtvrtletní a 1Y roční. 

Výnosová křivka

Křivka, která ukazuje vztah mezi výnosy a daty splatnosti podobné skupiny dluhopisů, obvykle státních dluhopisů v určitém časovém okamžiku.

Year-to-date (YTD)

Období od začátku roku do dnešního data.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.