Přihlásit

ING vykázala za rok 2013 celkový čistý zisk ve výši 3 255 mil. eur

14.02.2014

Celkový čistý zisk ING Group za celý rok 2013 činí 3 255 mil. eur, tj. o 22,2 % více než za rok 2012

ING vykázala za rok 2013 celkový čistý zisk ve výši 3 255 mil. eur

Celkový čistý zisk ING Group za celý rok 2013 činí 3 255 mil. eur, tj. o  22,2 % více než za rok 2012

 • Celkový čistý zisk za rok 2013 činí 3  232 mil. eur, což je 0,85 eur na akcii, včetně přerušených provozů, zvláštních položek a výnosů z odprodejů aktiv
 • Čistý výsledek za čtvrté čtvrtletí 2013 dosáhl 539 mil. eur, tj. 0,14 eur na akcii, ve srovnání s 0,39 eur ve čtvrtém čtvrtletí 2012 a 0,03 eur ve třetím čtvrtletí 2013

Celkový čistý výsledek banky za čtvrté čtvrtletí 2013 před zdaněním činí 904 mil. eur, což je více než trojnásobek výsledku za čtvrté čtvrtletí 2012, ale o 18 % méně než v předcházejícím čtvrtletí

 • Výnosy byly velmi dobré, k čemuž pomohlo navýšení čisté úrokové marže na 1,45 % a efekt rozpuštění IABF z prosince 2013
 • Výdaje byly ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2012 na stejné úrovni, ale oproti třetímu čtvrtletí 2013 vzrostly o  10,9 %; na nárůstu výdajů se podepsala holandská bankovní daň a navýšení nákladů na restrukturalizaci v Nizozemí
 • Rizikové náklady zůstaly na zvýšené úrovni 560 mil. eur; ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2012 byly o 
  4,9 % nižší, ale vyšší o 1,4 % oproti třetímu čtvrtletí 2013

Provozní výsledek zbývajících divizí pojišťovny za čtvrté čtvrtletí 2013  dosáhl výše 215 mil. eur,
tj. o 13,2 % více než ve čtvrtém čtvrtletí 2012, ale o 6,9 % méně než ve třetím čtvrtletí 2013

 • Lepší provozní výsledek pokračujících operací pojišťovny je připisován lepším výsledkům životního pojištění v Nizozemí a nižším nákladům na financování
 • Výsledek -428 mil. eur před zdaněním byl způsobem jednorázovou položkou 575 mil. eur Japan Closed Block VA, která musela být zaúčtována pro obnovení kapitálové přiměřenosti
 • Celkové nové výnosy z operací pojišťovny činí 292 mil. eur, což představuje nárůst o 11,9 % oproti čtvrtému čtvrtletí 2012 a o 10,6 % oproti třetímu čtvrtletí 2013, ve stálých měnách

Samostatná banka i pojišťovna byly dobře kapitalizovány

 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti banky Core Tier 1 se držel na silné hladině 11,7 %, i přes splátku holandskému státu v listopadu 2013 a vyšší rizikově vážená aktiva
 • Kapitál pojišťovny byl posílen prostřednictvím transformace dluhu v hodnotě 1 mld. eur na vlastní jmění, k němuž došlo ve čtvrtém čtvrtletí 2013; ukazatel solventnosti IGD se výrazně zvýšil na celkových 252 %
 • Opatření realizovaná v prvním čtvrtletí 2014 ještě více posílily pro-forma solvenční ukazatel NN Life na ~234 %; primární emise bude dostatečným způsobem kapitalizovaná
 • Vzhledem k tomu, že prioritou ING je splatit dluh vůči holandskému státu, výkonná rada nenavrhne valné hromadě, která se koná v květnu, výplatu dividend za rok 2013

Prohlášení předsedy představenstva

„Pro skupinu ING byl rok 2013  rokem úspěšným – naše finanční výsledky se zlepšily a výrazně jsme pokročili v cestě vlastní transformace,“ prohlásil Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Náš celkový čistý zisk dosáhl výše 3 255 mil. eur, což je o 22,2 % více oproti roku 2012.  Nárůst lze připsat solidní výkonnosti naší banky, která o 21,6 % navýšila svůj výsledek před zdaněním, a také lepšímu provoznímu výsledku zbývajících divizí pojišťovny, který ve srovnání s rokem 2012 vzrostl o 6,4 %.“

„Dařilo se nám také ve čtvrtém čtvrtletí nepolevovat v transformačním programu; v tomto období jsme završili odprodej naší asijské pojišťovny a divize řízení investic, snížil jsme svůj podíl v ING U.S. na 57 % a také podíl ve společnosti SulAmérica. Posílili jsme kapitálovou pozici ING Pojišťovny před primární emisí akcií na trhu, která se chystá v roce 2014. Snížili jsme také objem státní podpory formou splátky další tranše Tier 1 instrumentů v listopadu a rozpuštěním IABF, k němuž došlo v prosinci 2013. Nacházíme se v současné době v poslední fázi restrukturalizace a do roku 2014 vstupujeme jako společnost, která má jednodušší strukturu, je silnější a její výsledky jsou udržitelnější.“ 

„Zatímco tvrdě pracujeme na  tom, abychom posílili naše divize v přípravě na jejich samostatnou budoucnost, nepouštíme ze zřetele ani naši nejvyšší prioritu – maximální orientaci na zákazníka, což se projevuje v nárůstu jejich počtu. Naše společnost ING-DiBa například přivítala v roce 2013 již svého osmimiliontého zákazníka a stala se třetí největší retailovou bankou v Německu podle počtu zákazníků. Ve Španělsku jsme otevřeli miliontý platební účet – pouhých osm let po otevření prvního. Využívání internetového a  mobilního bankovnictví našimi zákazníky se rychle zvyšuje a dnes registrujeme ve 14 zemích kolem tří milionů zákazníků mobilního bankovnictví. Jsme hrdi na to, že si nás zákazníci vybírají jako svoji banku.“

„Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vykázala ING Bank solidní čistý výsledek 904 mil. eur před zdaněním, k čemuž přispělo zvýšení úrokové marže na 1,5 %.  Tohoto výsledku se nám podařilo dosáhnout i  přes sezonní útlum na finančních trzích. Efekt rozpuštění IABF se pozitivně projevil na výnosech čtvrtého čtvrtletí a pomohl z části kompenzovat nárůst výdajů z důvodu platby každoroční holandské bankovní daně a zvýšených nákladů na restrukturalizaci retailových aktivit v Nizozemí; tyto byly součástí probíhajících úsporných programů. Rizikové náklady se držely na vyšší úrovni a oproti třetímu čtvrtletí zaznamenaly mírný nárůst, nicméně meziročně byly nižší. ING Bank pokračovala v implementaci programu Ambition 2015.  Poměr nákladů k výnosům za celý rok se zlepšil na 56,8 % a celková návratnost vlastního jmění podle IFRS-EU za celý rok vzrostla na 9,0 %, což je v souladu s našimi plány pro dosažení cíle pro rok 2015. Naše kapitálová pozice na konci roku byla velmi silná: ukazatel Core Tier 1 byl 11,7 % a ukazatel pro-forma fully-loaded CRD IV Core Tier 1 dosáhl 10,0 %."

„Naše pojišťovna urazila opět kus cesty směrem ke své samostatné budoucnosti. V říjnu byla veřejnosti představena nová značka ‚NN‘ a pojišťovna zavedla novou segmentaci, která lépe odpovídá struktuře jejích obchodních aktivit. Provozní výsledek pokračujících operací pojišťovny za čtvrté čtvrtletí činil 215 mil. eur; pozitivně k němu přispěly lepší výsledky Holandské Životní pojišťovny. Ve čtvrtém čtvrtletí 2013  a na začátku roku 2014 jsme realizovali opatření na posílení kapitálové pozice ING Pojišťovny. V důsledku těchto opatření ukazatel IGD a solvenční ukazatel NN Life výrazně vzrostly a lokální divize jsou nyní dostatečně kapitalizovány. Přípravy na primární emisi akcií pokračují podle plánu a letos hodláme tyto společnosti nabídnout investorům – pokud k tomu budou na trhu vhodné podmínky.“ 
„Od roku 2014 očekávám, že se nám podaří dosáhnout strategických cílů a že výrazně pokročíme směrem k završení vlastní restrukturalizace. A samozřejmě zákazník zůstává i nadále prioritou ve všem, co děláme.“ 

Více podrobných informací

Rádi vás uvidíme

Domluvte si schůzku na některé z našich poboček.

Rezervovat termín