Přihlásit

ING vykázala za 1. čtvrtletí roku 2013 celkový čistý zisk ve výši 800 mil. EUR

09.05.2013

Celkový čistý zisk skupiny za 1. čtvrtletí 2013 vzrostl na 800 mil. EUR z 579 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2012 a ze 483 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2012

ING vykázala za 1. čtvrtletí roku 2013 celkový čistý zisk ve výši 800 mil. EUR

Celkový čistý zisk skupiny za 1. čtvrtletí 2013 vzrostl na 800 mil. EUR z 579 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2012 a ze 483 mil. EUR ve 4.  čtvrtletí 2012

 • Čistý zisk se zvýšil na 1 804 mil. EUR, což představuje 0,47 EUR na akcii, se započítáním mimořádných položek a čistého výnosu z prodeje aktiv

Celkový čistý hospodářský výsledek banky před zdaněním se zvýšil na 1 169 mil. EUR z 1 151 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2012 a z 283  mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2012

 • Celkový čistý hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí 2013 před zdaněním byl ovlivněn vyšší čistou úrokovou marží a výsledky iniciativ cílených na úsporu nákladů
 • Čistá úroková marže se zvýšila na 1,38 % v důsledku přecenění úvěrového portfolia, nižší průměrné bilanční sumy a vyšším úrokovým nastavením finančních trhů
 • Provozní náklady oproti 4. čtvrtletí 2012 klesly o 8,8 % a meziročně byly stabilní; poměrový ukazatel nákladů k výnosům se zlepšil na 55,2 %
 • Rizikové náklady zůstaly vyšší na úrovni 561 mil. EUR, tj. 81 bazických bodů průměrného RWA (rizikově vážená aktiva), ale vykázaly zlepšení oproti 85 bazickým bodům ve 4. čtvrtletí 2012

Provozní výsledek pojišťovny v euroasijské oblasti za 1. čtvrtletí 2013 činil 79 mil. EUR ve srovnání se 129 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2012 a 161 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2012

 • Provozní výsledek byl ovlivněn nižším výnosem z reinvestic a horším výkonem v oblasti neživotního pojištění v Nizozemsku
 • Investiční spread klesl na 94 bazických bodů z 99 bazických bodů ve 4. čtvrtletí 2012, zejména z důvodu celkově nižších výnosů na trhu
 • Celkový hospodářský výsledek před zdaněním oproti 1. čtvrtletí 2012 i 4. čtvrtletí 2012  vzrostl na 85 mil. EUR v důsledku nižšího dopadu tržních položek
 • Objem prodeje byl stejný jako v 1. čtvrtletí 2012, ale vyšší o 18,8 % ve srovnání se 4. čtvrtletím 2012, v důsledku sezónně vyšší míry obnovy smluv penzijního pojištění s firmami v Nizozemsku

Provozní výsledek pojišťovny v USA v 1.  čtvrtletí 2013 činil 87 mil. EUR oproti 119 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2012 a  137 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2012

 • Solidně dobré čtvrtletní výsledky za pokračující operace v oblasti pojišťovnictví/IM, se silnými čistými výnosy, vyššími poplatky za správu aktiv a dobře se držící investiční marží
 • Náklady na  financování se zvýšily v důsledku dlouhodobějšího úvěrování, které nahradilo krátkodobé a interní úvěrování v rámci přípravy na primární emisi akcií
 • Prodej se oproti 1. čtvrtletí 2012 zvýšil o 15,1 % v důsledku dobrého trendu penzijních produktů a oproti 4. čtvrtletí 2012 o 15,7 % pod vlivem sezonních trendů v oblasti zaměstnaneckých benefitů
 • Celkový čistý výsledek před zdaněním činil -192 mil. EUR z důvodu ztrát z akciových hedgingových transakcí Closed Block VA, které měly za cíl ochránit kapitálovou pozici

ING si udržela dobrou kapitálovou přiměřenost, celková aktiva vzrostla o 2,7 mld. EUR na 54,4 mld. EUR

 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti banky Core Tier 1 posílil ve srovnání s 1.  čtvrtletím 2012 z 11,9 % na 12,3 %, což představuje nárůst na 10,9 % na bázi ‚fully-loaded' podle úmluvy Basel III
 • Ukazatel IGD Solvency I pojišťovny v euroasijské oblasti vzrostl na 292 % po odprodejích aktiv; cíle kapitalizace v USA mají být podle odhadů splněny k 31. březnu
 • Úspěšná kotace ING U.S. na newyorské burze NYSE, k níž došlo 2. května 2013, přinesla skupině 0,5 mld. EUR; majetkový podíl skupiny v kotované společnosti se tak snížil na 75 %

Prohlášení předsedy představenstva

"V letošním roce skupina výrazně pokročila ve vlastní restrukturalizaci, která vyvrcholila úspěšnou primární emisí naší americké pojišťovny v uplynulém týdnu. Transakce uspokojila požadavky naší dohody s Evropskou komisí, která nám velela odprodat do konce roku 25 % našich aktivit ve Spojených státech. Primární emise přinesla skupině kapitál ve výši 0,5 mld. EUR," řekl Jan Hommen, generální ředitel ING Group.

"Nyní, když máme tento milník úspěšně za sebou, se můžeme soustředit na urychlení příprav tzv. střednědobého výhledu pro primární emisi naší evropské pojišťovny, kterou chceme nabídnout na trhu v roce 2014." 

"Banka současně projevila silnou schopnost generovat kapitál – její ukazatel Basel III core Tier 1 ratio činí 10,9 %, což je výrazně nad naším cílem 10 %. Tato skutečnost nám umožňuje ve druhém čtvrtletí odvést dalších 1,5 mld. EUR do skupiny. To, v kombinaci s výnosem z primární emise v USA, má snížit dvojí zadlužení v holdingové společnosti ze 7 mld. EUR na 5 mld. EUR. To nás posune k cíli finančně a organizačně oddělit bankovní a pojišťovací operace."

"ING Bank se také daří průběžně plnit své strategické priority. Po loňské úspěšné iniciativě optimalizovat rozvahu a očistit od rizik naše investiční portfolio nám nyní nečiní potíže plnit kapitálové cíle a cíle v oblasti financování a likvidity. To vytváří prostor pro selektivní budování našeho úvěrového portfolia. V minulém čtvrtletí došlo k mírnému zvýšení čistých půjček o 2,5 mld. EUR, po předchozím období nižší aktivity v druhém pololetí 2012. Objem svěřených prostředků na druhé straně vzrostl o mimořádných 16,5 mld. EUR."

"Výnosy banky se po horším čtvrtém čtvrtletí zvýšily v důsledku zvýšení čisté úrokové marže na 138 bazických bodů, v návaznosti na přecenění úvěrového portfolia; zvýšila se také úvěrová marže. Náklady zůstaly pod kontrolou v souladu s tím, jak jsme pokračovali v implementaci úsporných opatření. V důsledku těchto aktivit se poměrový ukazatel nákladů k výnosům snížil na 55,2 %, přičemž náš cíl je dosáhnout poměru 50-53 % do roku 2015. Rizikové náklady zůstaly kvůli slabé ekonomice v Evropě na vyšší úrovni, avšak oproti čtvrtému čtvrtletí jsme zaznamenali zlepšení na 81 bazických bodů z průměru rizikově vážených aktiv. Kapitálový výnos banky podle IFRS-EU se v prvním čtvrtletí zvýšil na 9,0 %, takže jsme na dobré cestě dosáhnout našeho cíle 10-13 % v roce 2015."

"Celkový čistý zisk skupiny činil v prvním čtvrtletí 800 mil. EUR, což představuje meziroční nárůst 38,2 % a nárůst o 65,6 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletí 2012. Výsledky euroasijské pojišťovny byly i  nadále pod tlakem generování výnosů, který panoval na trhu obecně. Pokračující operace americké pojišťovny vykázaly solidní provozní výsledek se silnými výnosy a růstem objemu spravovaných aktiv; čistý výsledek byl však negativně ovlivněn ztrátami z hedgingových operací Closed Block VA, k nimž došlo po nárůstu akciových trhů."

"V příštích měsících se budeme i nadále soustředit na  zvyšování provozní výkonnosti v rámci příprav našich společností na  samostatnou budoucnost, a i nadále platí, že v srdci všeho, co děláme, je zákazník."

Více podrobných informací

Rádi vás uvidíme

Domluvte si schůzku na některé z našich poboček.

Rezervovat termín