Přihlásit  

ING dosáhla dohody s nizozemskými úřady ve věci vyrovnání regulatorních nedostatků v obchodní činnosti ING Netherlands

04.09.2018

ING dnes oznámila, že uzavřela smír s nizozemským státním zastupitelstvím ve věci již dříve uzavřeného vyšetřování, které se týkalo různých požadavků souvisejících s přijímáním nových klientů a prevencí praní špinavých peněz a korupce. V souladu s ustanovením této dohody ING souhlasila, že uhradí pokutu ve výši €675 milionů a dalších €100 milionů jako vratku realizovaného zisku.

ING plně spolupracovala při vyšetřování s nizozemským státním zastupitelstvím. Rovněž tak zahájila vnitřní kontrolu, jejíž výsledky byly oznámeny nizozemské Centrální bance. Tato vyšetřování odhalila závažné nedostatky při uplatňování procesů, které měly předcházet finanční a hospodářské kriminalitě (FEC) v ING Netherlands ve vyšetřovaném období (2010-2016). Odhalené větší nedostatky zahrnují: chybějící nebo neúplné složky CDD (Customer Due Diligence), nesprávnou klasifikace rizik, neprovedené (pravidelné) revize CDD, pozdní ukončení obchodních vztahů, nedostatečné fungování systému pro monitoring po transakci, klasifikace klientů ve špatných segmentech a nedostatečný přísun kvalitních a dostatečných lidských zdrojů.

V průběhu zkoumaného období vedlo uplatňování strategie vůči finanční a hospodářské kriminalitě v ING Netherland k ukončení vztahu s tisícovkami klientů. Nicméně odhalené nedostatky umožnily klientům využívat svoje bankovní účty, krom jiného, i k praktikám praní špinavých peněz po řadu let.

ING upřímně lituje, že v důsledku výše uvedených nedostatkům ING Netherlands neplnila adekvátním způsobem svoji roli strážce finančního systému v boji proti finanční kriminalitě. "Jako banka jsme povinni zajistit, aby naše operace splňovaly ty nejvyšší normy, zejména pokud se jedná o prevenci zneužití finančního systému pachateli trestných činů. Nedodržování těchto norem je nepřijatelné a ING za to přebírá plnou zodpovědnost," řekl Ralph Hamers, generální ředitel ING.

"Celou záležitost bereme velmi vážně. Přijímáme řadu rozsáhlých opatření, abychom posílili řízení rizik v oblasti dodržování platných právních předpisů a celkově podpořili kulturu zvládání rizik. Budeme rovněž přijímat i další opatření, která zajistí, abychom řádně přispívali k ochraně poctivosti finančního systému," řekl Vincent van den Boogert, generální ředitel ING v Nizozemí.

Vyšetřování nepřineslo žádný důkaz nebo náznak toho, že by (bývalí) zaměstnanci aktivně spolupracovali s klienty, kteří využívali nebo mohli využít bankovní služby pro potenciální kriminální aktivity, ani důkaz o tom, že by (bývalí) zaměstnanci získali nějaké osobní výhody. Odhalené nedostatky, které se vyskytly ve vyšetřovaném období nelze připsat žádnému jednotlivci, ale jedná se spíše o kolektivní nedostatky na všech úrovních odpovědného managementu, tj. oblast obchodu, řízení dodržování platných právních předpisů a kontroly.

ING přijala opatření proti několika (bývalým) odpovědným pracovníkům z vyššího managementu s rozsáhlými pravomocemi týkajícími se dodržování a provádění FEC CDD procesů a postupů v ING Netherlands. Tato opatření zahrnují zadržení pohyblivé složky odměn a zbavení pracovních povinností. V kontextu dnešního oznámení, členové správní rady skupiny ING, po konzultaci s dozorčí radou, dospěli k závěru, že se pro rok 2018 vzdají pohyblivé složky svých odměn.

ING je odhodlána provádět svoji činnost s integritou, což zahrnuje i dodržování platných právních předpisů, zákonů a norem na všech trzích i s jinou právní příslušností, kde banka operuje. Je naší neustálou snahou splňovat ta nejvyšší kritéria, ať už podnikáme kdekoliv. ING zahájila několik různých iniciativ v ING Netherlands s cílem ještě více posílit řízení rizik v oblasti dodržování právních předpisů:

Jako součást dnes ohlášeného smíru, ING souhlasila, že uhradí pokutu ve výši €675 milionů a dalších €100 milionů jako vratku realizovaného zisku. Při určování výše pokuty vzalo nizozemské státní zastupitelství v potaz finanční sílu ING ("schopnost platit). Kromě toho také výše pokuty odráží závažnost, rozsah a dobu trvání těchto odhalených nedostatků, ale zároveň vyjadřuje i skutečnosti, že nebylo možné určit do jaké míry a v jaké výši byly bankovní účty vedené u ING Netherlands ve skutečnosti zneužity. Částka vratky realizovaného zisku představuje rozpočet, který ING Netherlands pro dané období vyčlenila na personální zajištění implementace a provedení systémů a postupů vztahujících se k FEC a CDD. Tyto částky budou mít společný dopad na čistý výsledek skupiny ING Group za třetí čtvrtletí 2018 o €775 milionů a budou zaznamenány jako zvláštní položka. Dnes oznámené urovnání nebude mít žádný vliv na sílu ING, plnění naší strategie ani na naše závazky vůči klientům, akcionářům a dalším zainteresovaným subjektům.

Jak už bylo dříve uvedeno v souvislosti s vyšetřováním, ING také obdržela požadavek na poskytnutí informací od Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států amerických (SEC). ING spolupracuje na splnění těchto požadavků. Na základě dnes ohlášené dohody o smíru, ING očekává, že rovněž tato záležitost s americkou Komisí pro cenné papíry a burzu bude vyřešena bez dalších finančních plateb či dalších požadavků.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete zde: www.ing.com/Newsroom/All-news/Press-releases/ING-reaches-settlement-agreement-with-Dutch-authorities-on-regulatory-issues-in-the-ING-Netherlands-business.htm

 

 

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.