Slovník investora

Akcie

Majetkový cenný papír reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (dividenda), právo podílet se na rozhodování.

Akcionář

Ten, kdo vlastní akcie společnosti nebo podílového fondu.

Aktiva

Majetek společnosti /fondu (především ta, kterou můžeme přeměnit na finanční hotovost).

Aktivní správa

Styl investičního řízení. Jeho cílem je poskytnout výnos vyšší než je stanovený srovnávací index prostřednictvím práce s aktivy a výběrem akcií. Protikladem je pasivní správa.

Alokace aktiv

Rozdělení investic mezi různé druhy aktiv (tj. akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost), podle regionů, měn nebo průmyslových oborů, za účelem optimalizace rizika a výnosu. Tento proces je vykonávaný podle konkrétní investiční strategie a záměrů jednotlivce nebo instituce.

Averze k riziku

Požadavek na vyloučení rizika nebo na dosáhnutí odpovídající kompenzace ve výnose – Konzervativní styl investování (přístup většiny investorů).

Benchmark

Srovnávací sazba nebo index (tržní index, kombinace indexů nebo vlastní index). Je ukazatel, který reprezentuje trh, na kterém fond investuje. Porovnání výkonnosti fondu s výkonností benchmarku můžeme posoudit kvalitu řízení fondu.

Bonita

Kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky

Broker

Provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka

Burza CP

Organizátor trhu, na kterém se střetávají ti, kteří mají volné peněžní prostředky a chtějí je zhodnotit (investoři) s těmi, kteří potřebují získat prostředky (emitenti cenných papírů).

Burzovní index

Ukazatel popisující vývoj trhu, kde má každý cenný papír svoji váhu; Burza Cenných Papírů Praha má svůj Index PX.

Cena

Náklad, který bývá obvykle vyjádřený v peněžních jednotkách.

Cenný papír (CP)

Dokument, se kterým je svázán nějaký právní nárok vlastníka cenného papíru vůči subjektu, který je z listiny zavázán (jde např. o akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, podílové fondy atd.)

Čisté obchodní jmění (ČOJ/NAV – Net Asset Value)

Cena akcie podílového fondu. Je stanovena jako podíl celkového čistého obchodního jmění fondu a celkového počtu vydaných akcií.

Čtvrtletní zpráva

Neauditovaný dokument vyžadovaný regulátorem na veřejných obchodních společnostech, podávající zprávu o finančních výsledcích za čtvrtletí a upozorňující na významné změny nebo skutečnosti v daném období.

Deflace

Pokles cenové hladiny, opak inflace

Den ocenění

Datum, od kterého kreditovaná (nebo debetovaná) částka začíná být úročena. Toto datum se může lišit od data kreditu (debetu).

Depozitář

Subjekt, který průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem, zda jsou dodržovány zákonné i statutem dané investiční limity

Derivát

Finanční kontrakt, který odvozuje svoji hodnotu od jiného fyzického aktiva.

Diverzifikace

Je rozložení investic v portfoliu z pohledu různých CP, trhů, zemí apod. za účelem rozložení rizika – tj. snížení míry rizika portfolia podílového fondu.

Dividenda

Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii.

Dluhopis

Cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných intervalech vyplácet úrokový kupón.

Doporučený investiční horizont

Minimální časové období, po němž můžeme u daného investičního instrumentu s významnou mírou pravděpodobnosti očekávat dosažení předpokládaného výnosu.

Durace

Vyjadřuje citlivost kurzu dluhopisu na změnu úrokových sazeb, počítá se jako průměrná doba splatnosti všech peněžních toků. Čím delší je durace, tím více je fond citlivý na změny úrokových sazeb.

Emerging markets

Finanční trh země s rozvíjející se ekonomikou. Obvykle jde o relativně malý trh s krátkou historií, země má nízký příjem na jednoho obyvatele v porovnání s rozvinutými ekonomikami, ale má již funkční burzu cenných papírů. (např. BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, Čína)

Emise

Vydání (uvedení do oběhu) nových peněz nebo cenných papírů.

Emitent

Vydavatel cenných papírů.

Fixní dluhopis

Kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu.

Fond fondů

Fond, který investuje do podílových listů ostatních fondů.

Hedging

Zajištění proti riziku (snížení    rizika) původní investice.

Hodnota (kurs, cena) podílového listu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat, u otevřených podílových fondů se používá zkratka NAV na 1PL neboli čistá hodnota aktiv na jeden podílový list.

Index

Měřítko vývoje, ukazatel vývoje sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu.

Investiční fond

Právní subjekt, který shromažďuje cenné papíry a peněžní zdroje investované do cenných papírů v souladu s předem stanovenou a nezměnitelnou investiční strategií fondu.

Investiční horizont

Doba, na kterou je investice plánována

Investiční limity

Určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů.

Investiční společnost

Firma, která za poplatek investuje sdružené prostředky drobných investorů do fondů. Jsou dva typy fondů: otevřený a uzavřený.

ISIN

International Security Identification Number. Mezinárodní identifikační kód složený z písmenek a číslic, který jasně definuje konkrétní cenný papír.

Kapitálové zhodnocení

Růst tržní ceny aktiva.

Kapitálový výnos

Rozdíl mezi tržní cenou aktiva a jeho původní nákupní cenou.

Kolektivní investování

Forma společného podnikání, kdy jsou úspory svěřeny profesionálnímu správci, který shromažďuje peníze od velkého okruhu osob ty pak používá ke koupi cenných papírů nebo je ukládá na účty u bank. Výhodou je snížení rizika při profesionální správě úspor i možnost investování do oblastí, kam by jednotlivec nemohl investovat kvůli malému objemu svých úspor.

Likvidita

Možnost přeměnit aktiva na hotové peníze, resp. schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků; čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Lombardní sazba

Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.

Nominální hodnota

Jmenovitá hodnota uvedená na cenném papíru, může se lišit od jeho tržní ceny.

Ongoing Charges Fee (OCF)

OCF vyjadřují celkovou výši poplatků vztahující se ke správě konkrétního fondu, které jsou požadovány statutem konkrétního fondu (uvedeného v Prospektu fondu) a povoleny lokálními právními předpisy a regulátorem. Číslo celkové výše poplatků je vypočítáno jako souhrn všech příslušných plateb provedených v průběhu určitého období. OCF zahrnují TER a další náklady, které se do TER nezapočítávají.
Pozn.: V Klíčových informacích pro investory NN fondů je pod pojmem „správcovský poplatek" myšleno „Ongoing Charges"

Opce

Právo (nikoli povinnost) koupit (tzv. call opce) nebo prodat (put opce) konkrétní množství dané akcie, komodity, měny, indexu nebo dluhu za specifickou cenu. Pro akciové opce se obvykle používá 100 akcií. Jiný název: opční smlouva.

Otevřený podílový fond (OPF)

Podílový fond, u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup.

Pasivní správa

Styl investičního řízení, jehož cílem je dosáhnout výkonnosti odpovídající výkonu trhu nebo indexu.

P/E Ratio

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a čistým ziskem na akcii (earnigns). Nejčastější měřítko toho, jak drahá je příslušná akcie. Odpovídá kapitalizaci akcie vydělené jejím ziskem po zdanění za 12ti měsíční období.

Podílový fond / Otevřený podílový fond (OPF)

Otevřený podílový fond řízený investiční společnost, která sdružuje peníze od podílníků (či akcionářů) a investuje je do skupiny aktiv v souladu s předem stanovenými pravidly. Výhodou je diverzifikace a profesionální řízení aktiv. Podílové listy/akcie jsou vydávány a odkupovány na požádání na základě čisté hodnoty aktiv fondu stanovené na konci každého obchodovacího období.

Portfolio

Soubor investic  (cenných papírů, apod.) vlastněných investorem, čím širší portfolio, tím více rozložené riziko.

Prospekt

Právní dokument popisující nabízené cenné papíry nebo akcie podílových fondů. Musí vysvětlit nabídku, včetně podmínek, základních investičních limitů, popisu emitenta, cíle (jde-li o podílový fond) nebo plánované použití peněz (jde-li o cenné papíry), historické finanční výkazy a ostatní informace, které mohou pomoci jedinci rozhodnout, zda je investice vhodná či nikoli.

Ranking

Srovnání výkonnosti investic v porovnání s ostatními alternativami za určité časové období.

Rating

"Písmenkové hodnocení" např. "S&P Rating AA", hodnotí stabilitu, důvěryhodnost a záruku návratnosti investic daného ekonomického subjektu.

Rating řízení portfolia

AAA/AA/A Podílový fond demonstruje nejvyšší/velmi vysokou/vysokou kvalitu v rámci svého sektoru, založenou na investičním procesu a konzistentní historické výkonnosti v porovnání s fondy s podobnými cíli.

Rating service

Společnost přidělující rating, jako např. agentury Standard&Poor's nebo Moody's.

Reinvestice

Využití dividend, úroků nebo kapitálových zisků ze stávající investice pro nákup dalších investic.

Repo sazba

Základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky.

Riziko fondu

Je míra kolísání kurzu fondu. Čím větší jsou změny kurzu fondu, tím vyšší je jeho riziko (volatilita)

Řízení peněz

Proces zhodnocování peněž, včetně investování, rozpočtování, bankovních služeb a daní, nazývaný také portfolio management nebo investiční management

Sektorový fond

Podílový fond, který investuje převážně nebo zcela do jednoho odvětví.

Total Expense Ratio (TER)

TER vyjadřuje poměr hrubých nákladů vztahující se ke správě konkrétního fondu vůči jeho průměrné čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value) za určité časové období. TER se skládá ze správcovského poplatku (Mangement Fee), administrativních nákladů (Service Fee) a daně z úpisu (Subscription Tax).

Tržní cena

Poslední známá prodejní cena (podle burzy) nebo její aktuální nabídková a poptávková cena (jestliže se obchoduje mimo burzovní trh).

Tržní riziko

Riziko, které je obvyklé u příslušné skupiny aktiv nebo pasiv.

Třídy aktiv

Různé kategorie finančních aktiv jako například akcie, dluhopisy (resp. pevně úročené nástroje), nemovitosti a hotovost.

Volatilita (anualizovaná)

Riziko, kolísavost kursu cenného papíru. Měří standardní roční odchylku postupných výnosů fondu. Vysoká volatilita indikuje vysoké riziko.

Výkonnost fondu

Míra zhodnocení majetku fondu (tj. investice investora ve fondu).Výkonnost fondu ukazuje procentuální změnu čistého obchodního jmění fondu mezi dvěma daty a je měřená po odečtení správcovského poplatku. (Je důležitým indikátorem kvality správy fondu, ale neříká nic o případném riziku investice.)

Výnos

Výnos pevně úročených aktiv ukazuje roční cash flow z tohoto aktiva jako procento tržní ceny. Pro fondy dluhopisů je výnos obvykle kalkulován jako průměrný výnos vážený durací portfolia (aktiva).

Výnos do splatnosti

Výnos, který by byl realizován na dluhopisu nebo jiném pevně úročeném instrumentu, kdybychom dluhopis drželi až do jeho data splatnosti. Je vyšší než aktuální výnos, pokud se dluhopis prodává za diskont a nižší než aktuální výnos, pokud se dluhopis prodává s prémií.

Výnos (1M/3M/1Y)

Zisk vytvořený z investice, obvykle vyjádřený procentem z investované částky.

Výnosová křivka

Křivka, která ukazuje vztah mezi výnosy a daty splatnosti podobné skupiny dluhopisů, obvykle státních dluhopisů v určitém časovém okamžiku.

YTD

Year-to-date – od začátku roku do dnešního data.