Slavíme 25. výročí. Soutěžte

Formuláře pro tisk

Formuláře k ING Podílovým fondům a návod k jejich vyplnění

Formulář Vzor
Formulář k prodeji fondů
Změna podpisového vzoru Změna podpisového vzoru - vzor
Formulář k převodu mezi klientskými účty Formulář k převodu mezi klientskými účty - vzor
Oznámení změny Oznámení změny - vzor
Dodatek ke Komisionářské smlouvě – Zástupce Dodatek ke Komisionářské smlouvě – Zástupce - vzor
Formulář k Převodu mezi Distributory Formulář k Převodu mezi Distributory - vzor
Formulář pro udělení souhlasu Komitenta s poskytováním dokumentů s klíčovými informacemi pro investory o Fondech (KIID) Formulář pro udělení souhlasu Komitenta s poskytováním dokumentů s klíčovými informacemi pro investory o Fondech (KIID) - vzor
Dodatečné ověření Pokynu k Prodeji Cenných papírů
Žádost o opravu variabilního symbolu
Vypořádání dědictví
Výpověď smlouvy - ING konto a Podílové fondy

Návod k užívání formulářů

Po otevření jednotlivých odkazů naleznete vyplněné vzory jednotlivých formulářů pro nejčastější případy, které mohou v praxi nastat. Z důvodu charakteru těchto formulářů nebo specifického určení jsou vyplněny samostatně pro každý případ.
Pozor! Vyplnění údajů o Komitentovi se může lišit od uvedených příkladů podle toho, kdo je za něj oprávněn jednat. Výše uvedené příklady se vztahují na fyzické osoby plnoleté a plně způsobilé k právním úkonům). Ostatní možnosti jsou následující.:

 1. fyzická osoba nezletilá
  • může být zastoupená jen jedním rodičem (zákonným zástupcem)
  • může být zastoupená oběma rodiči, přičemž každý rodič (zákonný zástupce) může jednat samostatně
  • může být zastoupená oběma rodiči (zákonnými zástupci), přičemž mohou jednat pouze oba rodiče společně
 2. fyzická osoba nesvéprávná
  • může být zastoupená jen jedním soudně přiděleným zástupcem
  • může být zastoupená dvěma soudně přidělenými zástupci, přičemž každý zástupce může jednat samostatně
  • může být zastoupená dvěma zástupci, přičemž mohou jednat pouze oba zástupci společně

Zástupci/jednatelé vyplňují/podepisují části formuláře pro to určené. Vždy platí, že je nutno jednoznačně identifikovat majitele smlouvy (tj. fyzickou osobu nezletilou/nesvéprávnou/podnikatele) v horní části formuláře pro to určené.

Postup při identifikaci

V následujících případech je nutné vždy provést identifikaci osob v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v souladu s dalšími zákony:

  • Osob jednající jménem klienta (např. na základě jednorázové plné moci, nebo z titulu zákonného zástupce nebo opatrovníka)
  • Nabyvatele dědictví

Tuto identifikaci je možné provést:

  • Prostřednictvím zaměstnance Banky (viz. ingbank.cz/kontakty/pobocky/)
  • Prostřednictvím notáře, kontaktního místa veřejné správy (např. obecního úřadu) – Požádejte o listinu o identifikaci i o ověření podpisu.

Pro komunikaci se stávajícím klientem ING Banky je možné využívat těchto možností pro ověření totožnosti:

  • Ověření totožnosti prostřednictvím zaměstnance Banky (viz. ingbank.cz/kontakty/pobocky/)
  • Ověření totožnosti prostřednictvím jiných osob provádějících úřední ověření (např.notáři, zaměstnanci místních úřadů..) – Stačí ověření podpisu.

Minimální údaje pro identifikaci komisionářské smlouvy jsou:

Jedná-li se o nepodnikatele, plnoletého, svéprávného

 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo nebo číslo komisionářské smlouvy

Jedná-li se o nezletilce

 • Jméno a příjmení nezletilce
 • Rodné číslo nezletilce nebo číslo komisionářské smlouvy
 • Jméno a příjmení zástupce nebo zástupců
 • Rodné číslo zástupce nebo zástupců
 • Datum narození zástupce nebo zástupců, pokud jim rodné číslo nebylo přiděleno

Jedná-li se o nesvéprávného

 • Jméno a příjmení nesvéprávného
 • Rodné číslo nesvéprávného nebo číslo komisionářské smlouvy
 • Jméno a příjmení zástupce nebo zástupců
 • Rodné číslo zástupce nebo zástupců
 • Datum narození zástupce nebo zástupců, pokud jim rodné číslo nebylo přiděleno

Úřední hodiny pro přijímání pokynů

Úřední hodiny ING Bank N.V., Retail Banking Operations jsou v pracovní dny:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod.

Doba určená pro přijetí Pokynů

Dobou určenou pro přijetí Pokynů se rozumí doba doručení Pokynů na adresu uvedenou v patičce daného formuláře. Zpracování pokynů se poté řídí dokumentem Obchodování s fondy krok za krokem.

Adobe ReaderPokud nemáte Adobe Reader pro čtení dokumentů ve formátu PDF, stáhněte si jej zdarma ze serveru firmy Adobe zde.